انتهای عشق

تقدیم یک نفر.... که همیشه ماندگار است .
» نوشته هایی بادل شکسته ! :: ٧ تیر ۱۳٩٢
» گلایـه دکتر شریـعتی از خـدا و جـواب سهراب سپـهری :: ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» امروز، امروز است ... :: ۸ اسفند ۱۳٩۱
» این دیوانگیست ... :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» به آغـوش کوچـک مـن بیـا ... :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» هیچ می دانید آخرین زنگ دنیا کی می خورد؟! :: ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» اندکی فکر کن .... :: ٧ امرداد ۱۳٩۱
» منم زیبا .... :: ٧ امرداد ۱۳٩۱
» دل تنگم .... :: ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» بـعـضی آدمـها ... :: ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» گاه می رویـم تا برسیـم‎ ... :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دلـت را بتـکان ... :: ۱٦ دی ۱۳٩٠
» خدارو شکر می کنم ... :: ۱٦ دی ۱۳٩٠
» ♥♥تقصیر از ما نیست ♥♥ :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» گیرم بازم بیایی :: ٢۸ مهر ۱۳٩٠
» کـاریکـلماتـور ! :: ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» دلم به حال عشق می سوزد :: ٩ مهر ۱۳٩٠
» تاشقایق هست باید زندگی کرد... :: ۳ خرداد ۱۳٩٠
» اگر ... :: ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» دوستان :: ٧ مهر ۱۳۸٩
1.